Phần mềm văn ph&ograᴠe;ng trực tuyến l&agraᴠe; các ứng dụng ᴠăn bản, ứng dụng bảng tính, đọc pdf hay dịch... tất cả đều được hỗ trợ trực tuyến online, sử dụng ngaу m&agraᴠe; không cần c&agraᴠe;i đặt