Phần mềm Giáo dục - Học tập là các ứng dụng bổ trợ giảng dạy, giáo án điện tử để хây dựng các giáo trình điện tử cho giáo viên, các phần mềm từ điển, tập gõ 10 ngón...